Electromagnetic
Điện từ
BATTERY POWERED FLOWMETER
PIN LƯU LƯỢNG KẾ
MAG B1
MODULAR DESIGN FLOWMETER
Mô hình mới của lưu lượng kế điện từ
MAG X2
  MAG S1
  Agri Mag
  Agri Mag B
  Agri Mag B2
  MAG X 2 Modules
  Veri MAG 1
     
Ultrasonic
Sóng siêu âm
  USCX100
  USCX150
  USCX200
     
Open Channel Measurement
Đo lưu lượng kênh
  PARSHALL FLUMES
  MQU - Ultrasonic flowmeter 
  MHU - Ultrasonic level meter
     
Flow  Indicators
Các chỉ số lưu lượng
  BALL FLOW INDICATOR
  SPINNER FLOW INDICATOR
  PADDLE WHEEL INDICATOR
  FLAP INDICATOR
  PLAIN INDICATOR
  TUBE FLOW INDICATOR
  WINDOW INDICATOR