Đại lý Dalian Vietnam

Lê Quốc Hoàng | Mr. |
| Sales Deparment |
======================

| Cellphone |

| 0911.77.19.19 |

| 0963.08.15.17 |                  

| Email |

hoang@pitesco.com

| Skype |

Live: hoang_240

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : JDZ11-10A
10kV, 10/ 0.1 /0.11, 0.5/6P, 30/500VA
Biến áp đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : JDZ18-10A
10kV, 10/0.11, 0.5, 60VA
Biến áp đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : JDZ9-35Q
35kV, 35/0.11, 0.5, 60VA, 
Biến áp đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : JDZX9-10
10kV, 10/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3
Biến áp đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : JDZX9-35BG
35kV, 35/√3/0.11/√3/0.11/√3/0.11/√3, 0.2/0.5/3P,40/60/100VA
Biến áp đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : JDZX9-35Q
35kV, 35/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3
Biến áp đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : REL-10 
10/√3/0.1/√3/0.1/3 0.5/3P 50/100VA
Biến áp đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : REL-10 
10/√3/0.1/√3/0.1/√3 0.5/3P 45/45VA
Biến áp đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : ZD-LJK100
10kV, 100/1A, 10P5, 2.5VA
Biến dòng đo lường thứ tự không

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : DJ-LJK240
10kV, 100/1A, 10P5, 2.5VA
Biến dòng đo lường thứ tự không

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : KW-LJK200
10kV, 200/5A, 10P10
Biến dòng đo lường thứ tự không

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : KW-LJK200 
3kV, 100/5A, 10P10
Biến dòng đo lường thứ tự không

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LXK-100
10kV, 100/1A, 10P5, 2.5VA
Biến dòng đo lường thứ tự không

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LXK-120
10kV, 50/1A, 2.5VA
Biến dòng đo lường thứ tự không

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LXK-160
10kV, 300/5A, 2.5VA
Biến dòng đo lường thứ tự không

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LXK-240
10kV, 50/1A, 2.5VA
Biến dòng đo lường thứ tự không

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-10
3kV, 1500/5A, 0.5/5P20
Biến dòng đo lường thứ tự không

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-10
10kV, 2000/5A, 0.5/5P20
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-10
3kV, 150/5A, 0.5/5P20
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-10
10kV, 200/5A, 0.5/5P20
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-10
10kV, 250/5A, 0.5/5P20
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-10
10kV, 300/5A, 0.5/5P20
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-10
10kV, 40/5A, 0.5/5P20
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-12
800/5A, 0.5/5P20, 10/20VA
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-12
100/5A, 0.5/5P20, 10/20VA
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-12
200/5A, 0.5/5P20 10/20VA
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-12
2000/5A, 0.5/5P10, 10/20VA
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LJ-Ф120
50/1, 5VA, 10P5
Biến dòng đo lường thứ tự không

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LJ-Ф180
50/1, 5VA, 10P5
Biến dòng đo lường thứ tự không

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LJ-Ф400
50/1, 5VA, 10P5
Biến dòng đo lường thứ tự không

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZB9-35D
1500/1A, 5P20/5P20/0.5/0.2S, 30/30/30/20VA
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-10B
10kV, 75/5A, 0.5/5P20
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-10C2Q/3
2000/5A, 5P20/5P20/0.2S, 20/20/15VA
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LZZBJ9-12
600/5A, 0.5/5P10, 10/20VA
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LMZB-10Q/5
6000/5A, 0.2S/5P20/5P20, 30/40/40VA
Biến dòng đo lường trung áp

DalianNorth/DABEIHU
Vietnam

Model : LMZB-10Q/5
6000/5A, 0.5/5P20/5P20, 50/40/40VA
Biến dòng đo lường trung áp