Coaxial valve Việt Nam

Welcome to the inventor of coaxial valve technology.

Everything began with the world premiere in 1960 of the company's invention – the coaxial valve. This pioneering spirit has lived on until today in our company: With an acute inventor's mindset and a passion for innovation, custom solutions are constantly being created which are optimally tailored to the requirements of our customers and partners. On many occasions, our innovations have even solved potential issues of which our customers may not even have been aware. Our guiding principle is: Pioneers Forever!

Chào mừng bạn đến với nhà phát minh ra công nghệ van đồng trục.

Mọi thứ bắt đầu với sự ra mắt thế giới vào năm 1960 về phát minh của công ty - van đồng trục. Tinh thần tiên phong này đã tồn tại cho đến tận ngày nay trong công ty của chúng tôi: Với tư duy của một nhà phát minh nhạy bén và niềm đam mê đổi mới, các giải pháp tùy chỉnh liên tục được tạo ra nhằm đáp ứng tối ưu các yêu cầu của khách hàng và đối tác của chúng tôi. Trong nhiều trường hợp, những đổi mới của chúng tôi thậm chí đã giải quyết được các vấn đề tiềm ẩn mà khách hàng của chúng tôi có thể không nhận thức được. Nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi là: Tiên phong Mãi mãi!