Văn phòng đại diện Gefran Vietnam

Lê Quốc Hoàng | Mr. |
| Sales Deparment |
======================

| Cellphone |

| 0911.77.19.19 |

| 0963.08.15.17 |                  

| Email |

hoang@pitesco.com

| Skype |

Live: hoang_240

Gefran Vietnam

Model:  LT-M-0450-S-XL0202
Position sensors

Gefran Vietnam

Model:  LT-M-0375-S-XL0202
Position sensors ; Stroke  375mm 
(LT-M-0370-S-XL0202)

Gefran Vietnam

Model:  LT-M-200-S-XL0202
Position sensors

Gefran Vietnam

Model:  LT-M-0300-S-XL0202
Position sensors

Gefran Vietnam

Correct Model: IE1-S-8-M-B05C-1-4-F-P-E 2130B000S00
Pressure sensors (IE1-S-8-M-B05C-1-4-F-PEB 2130B000S00)