IAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI HANDY 2025  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI HANDY 3020  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI SYSTEM 4010  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI SYSTEM 5060 PLUS  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI SYSTEM 8050  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
PATRICK  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
SEG 1060  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
MULTIXTEND MultiXtend UI  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
MULTIXTEND MultiXtend Bluetooth   Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối bảo vệ hệ thống thủy lực
ORIGINAL MINIMESS®1620  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối bảo vệ hệ thống thủy lực
ORIGINAL MINIMESS®1615  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối bảo vệ hệ thống thủy lực
ORIGINAL MINIMESS®1215  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối bảo vệ hệ thống thủy lực
ORIGINAL MINIMESS®1604  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối bảo vệ hệ thống thủy lực
FLAT FACE  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối bảo vệ hệ thống thủy lực
GAS SERIES  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối bảo vệ hệ thống thủy lực
MINIMESS® p/T 1620  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối bảo vệ hệ thống thủy lực
MINIMESS®HOSES  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối bảo vệ hệ thống thủy lực
MINIMESS®GAS FILLING VALVES  Hydrotechnik VietNam PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối bảo vệ hệ thống thủy lực
ADAPTERS  Hydrotechnik VietNam PT
MultiSystem MultiSystem 8050
MultiControl 8050
MultiSystem 5070
 MultiSystem 4010
   
MultiHandy  MultiHandy 2025
 MultiHandy 3020
   
MultiBox  MultiBox 3065
 MultiBox 3061
 MultiBox 3060
   
MultiXtend  MultiXtend A
 MultiXtend f
 MultiXtend NPN
 MultiXtend Split
 MultiXtend Thermo
MultiXtend Trigger
MultiXtend UI
   
Others Patrick
SEG 1060
MultiEPC